Category: Entranster-H

Mol Cell . 2018 Feb 1; (IF:14.714).

2018-02-01 By james

Nuclear Receptor Nur77 Facilitates Melanoma Cell Survival under Metabolic Stress by Protecting Fatty Acid Oxidation Xiao-Xue Li  1 , Zhi-Jing Wang  1 , Yu Zheng  1 , Yun-Feng Guan  1 , Peng-Bo Yang  1 , Xiang Chen  2 , Cong Peng  2 , Jian-Ping He  1 , Yuan-Li Ai  1 , Sheng-Fu Wu  1 , Kun-Yi Chien  3 , Qiao Wu  4 , Hang-Zi Chen  5 1 […]

0